Главная   
  Форум   
  Официоз   
  Выставки   
  Чемпионы   
  Питомники и Заводы   
  Документы   
  Щенки   
  Доска Объявлений   
  Каталог Статей   
  Ссылки   

Официоз

Устав Кинологического Союза Украины

Племенное положение Кинологического Союза Украины

Положение о международных и сертификатных выставках в системе КСУ

Положение о монопородных выставках КСУ

Положение КСУ о судьях КСУ-FCI по породам собак

Положение о взносах Кинологического Союза Украины

Наказ 2, вiд 17.02.2017. Щодо заборони купiрування вух та хвостiв собак

 

Устав ДОЛС

Розділ  І 

Загальні  положення 

1.1. Дніпропетровський міський осередок Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» «Дніпропетровське Об’єднання любителів собак» (далі за текстом Осередок) є структурним осередком неприбуткової Всеукраїнської громадської організації "Кінологічна Спілка України" (далі за текстом КСУ), який веде облік членів КСУ, які об'єдналися на основі спільності інтересів громадян України - власників чистопородних собак для спільної реалізації мети та завдань, передбачених статутом КСУ та цим Статутом.

     1.2. Повна назва (найменування) Осередку: Дніпропетровський міський осередок Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» «Дніпропетровське Об’єднання любителів собак».

     Скорочена назва Осередку:

     Дніпропетровський МО КСУ «ДОЛС».

     1.3. Осередок здійснює свою діяльність  відповідно до Конституції України,  чинного законодавства, принципів  Міжнародної Кінологічної Федерації (далі за текстом МКФ), статуту КСУ та статуту Осередку КСУ.

     1.4. Як повноважний член МКФ, КСУ представляє інтереси чистопородного собаківництва України на міжнародному рівні на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р., №13 "Про заходи удосконалення кінологічної роботи".

     1.5. Осередок співпрацює з іншими громадськими організаціями, державними установами, іншими організаціями різних форм власності з питань, передбачених статутом Осередку.

     1.6. Осередок створений і діє на  основі добровільності, законності  та гласності.

     1.7. Діяльність Осередку поширюється на територію м. Дніпропетровська.

     1.8. Осередок є юридичною особою, яка зареєстрована в установленому законодавством   порядку, має свої банківські рахунки, печатку, штампи та інші реквізити, що затверджуються Президентом КСУ.

     Осередок  користується символікою КСУ, яка зареєстрована в установленому законодавством порядку.

     1.9. Юридична адреса: 49006 м. Дніпропетровськ,  вул.. Ю. Савченко, буд.21, кв.1.

 

Розділ  ІІ 

Мета  та завдання Осередку 

     2.1. Метою діяльності Осередку КСУ є мета діяльності КСУ, а саме: сприяння збереженню та покращенню генофонду чистопородних собак, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, спираючись на досвід Міжнародної Кінологічної Федерації та вітчизняного собаківництва.

     2.2. Основними завданнями Осередку є:

     - створення, збереження та раціональне  використання племінних ресурсів  чистопородних собак високої  племінної цінності з метою  поліпшення та поповнення національного  генофонду чистопородних собак  України, чий фізичний стан  і морфологічні особливості задовольняють вимоги стандарту породи, які є здібними до навчання та виконання робочих функцій у відповідності до специфічних особливостей своєї породи;

     - забезпечення діяльності єдиної  системи селекції в собаківництві  шляхом ведення достовірного  обліку походження, створення комп'ютерного банку даних чистопородних собак України, оцінка за типом та якістю нащадків, одержання собак з корисними і вищими генетичними ознаками, створення експертного потенціалу племінних ресурсів собак України;

     - розробка стандартів вітчизняних порід собак;

     - стимулювання наукових досліджень  в галузі кінології, розвитку  вільного обміну кінологічною  інформацією та племінним матеріалом  між членами КСУ та іншими  громадянами як в Україні, так  і за її межами. 

 

Розділ  ІІІ 

Напрями і форми діяльності Осередку 

     3.1. Для досягнення мети та статутних  завдань Осередок в порядку встановленому законодавством, здійснює наступні напрямки діяльності:

     - здійснює племінну роботу з  чистопородними собаками, що пербувають на обліку в Осередку;

     - готує документи до племінної книги чистопородних собак, видає за дорученням Головного Управління КСУ родоводи КСУ та інші іменні документи із застосуванням абревіатури та логотипу КСУ, членам КСУ, що перебувають на обліку в Осередку;

     - проводить цілеспрямовану селекцію з метою закріплення специфічних породних особливостей собак;

     - веде книги розведення чистопородних  собак, що перебувають на обліку в Осередку;

     - організовує та проводить огляди  молодого поголів'я та племінні  огляди плідників чистопородних  собак, що перебувають на обліку в Осередку;

     - організовує та бере участь  у виставках породних собак  згідно з планом КСУ та МКФ;

     - організовує та проводить випробування, виставки, змагання службових, декоративних  та мисливських собак з метою  з'ясування характерних службових та мисливських якостей, що передаються спадково, для вибору племінного поголів'я за поведінкою для оцінки як фенотипічних, так і генотипічних особливостей чистопородних собак та відповідності їх міжнародним стандартам згідно вимог МКФ;

     - поширює інформацію про свої ідеї та цілі;

     - засновує засоби масової інформації;

     - бере участь в організації навчання працівників рингів, інструкторів та дресирувальників, а також заводчиків та працівників розплідників та видає за дорученням Головного Управління КСУ відповідні посвідчення;

     - слідкує за дотриманням кінологічної  етики членами КСУ, які перебувають на обліку в Осередку;

     - бере участь у благодійній  діяльності. 

 

Розділ  ІV 

Порядок утворення і діяльності статутних

органів Осередку 

     4.1. Діяльність усіх осередків КСУ базується на таких основних принципах:

     - дотримання встановлених статутом  КСУ та статутами місцевих осередків КСУ порядку звітності, періодичності обрання і переобрання статутних органів та їхніх керівників;

     - виконання усіма осередками КСУ рішень керівних органів КСУ та місцевих осередків, ухвалених ними відповідно до статуту КСУ та статутів осередків.

     4.2. Осередки КСУ утворюються і діють відповідно до адміністративно-територіального устрою України.

     Для кожного Осередку Центральні керівні  органи КСУ є керівними органами вищого рівня.

     4.3. Оригінал свідоцтва про реєстрацію Осередку КСУ та його статуту зберігаються у керівника Осередку, а їхні копії у Головному Управлінні КСУ.

     4.4. Дніпропетровський міський осередок Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна Спілка України» «Дніпропетровське Об’єднання любителів собак» у сво\й діяльності керується статутом КСУ та своїм статутом, що затверджений Загальними зборами та погоджений Президією КСУ.

     Статут  Осередку не повинен суперечити статуту КСУ та законодавству України.

     4.4.1. Конференція (Збори) Осередку є його вищим керівним органом. Вона скликається Правлінням Осередку КСУ не рідше одного разу на 5 (п'ять) років.

Позачергова Конференція (Збори) Осередку може бути скликана за рішенням Правління Осередку, наказу керівника Осередку, рішенням Президентської Ради КСУ, Президії КСУ чи Президента КСУ.

На звітно-виборній Конференції (Зборах) та позачерговій конференції Осередку обов'язковою є присутність офіційного спостерігача КСУ, який призначається Головним Управлінням КСУ чи Президентом КСУ.

4.4.2. Конференція (Збори) є легітимною за умови реєстрації для участі в ній більше половини членів (делегатів) КСУ, які є на обліку в Осередку.

Усі рішення  приймаються Конференцією (Зборами) простою більшістю голосів зареєстрованих членів (делегатів) КСУ, які є на обліку в Осередку, відкритим голосуванням, за винятком питань, що стосуються прийняття рішення про припинення діяльності Осередку, яке потребує три чверті (3/4) голосів.

Виборні та персональні питання за рішенням Конференції (Зборів) вирішуються шляхом відкритого або таємного голосування. 

4.4.3. Конференція (Загальні Збори) Осередку:   

- визначає основні напрямки діяльності Осередку, його цілі та завдання;

- визначає кількісний склад Правління Осередку, обирає його членів строком на 5 (п'ять) років та відкликає їх у разі необхідності;

- обирає кількісний та персональний склад Ревізійної комісії та інших постійних комісій строком на 5 (п'ять) років та відкликає їх в разі необхідності;

- обирає керівника (Голову Правління) на 5 (п'ять) років та відкликає його у разі необхідності;

- затверджує статут Осередку та зміни до нього, попередньо погодивши їх з Президією КСУ:

- реалізує право власності на майно Осередку;

- обирає делегатів на обласну конференцію та на з'їзд КСУ;

- приймає  рішення про припинення діяльності  Осередку, яке затверджується Президентською  Радою КСУ.

Конференція (Збори) Осередку має право взяти до розгляду та вирішити будь-яке питання діяльності Осередку.

4.5. У період між Конференцією (Зборами) діяльністю Осередку керує Правління.

Правління Осередку.

4.5.1. Засідання Правління Осередку скликаються Головою Правління Осередку не рідше одного разу на рік і є легітимними у разі присутності на них більше половини членів Правління.

Рішення Правління Осередку є легітимними у разі голосування за них більше половини від загального складу Правління. При рівності голосів голос Голови Правління є вирішальним.

4.5.2. У засіданнях Правління з правом дорадчого голосу має право брати участь Голова Ревізійної комісії Осередку.

4.5.3. Правління Осередку:

- скликає  Конференцію (Збори) Осередку  та визначає місце та час  проведення Конференції (Зборів);

- розподіляє  функціональні обов'язки серед  членів Правління;

- приймає  рішення про прийом нових членів до КСУ та щодо припинення членства в КСУ. Веде облік членів КСУ.

Рішення про прийняття до КСУ набуває  чинності з моменту його прийняття. Рішення про примусове припинення членства (виключення) набуває чинності у порядку, передбаченому статутом Осередку;

- може  створювати постійні або тимчасові  консультативно-дорадчі та робочі  органи Осередку, визначає їх  склад та затверджує положення  про їхню діяльність;

- може  делегувати будь-яку частину своїх  повноважень Голові Правління  Осередку;

- приймає  інші рішення щодо діяльності Осередку, які не відносяться до компетенції Конференції (Зборів) Осередку, або передані Конференцією (Зборами) на розгляд Правління.

4.5.4. Рішення Правління є обов'язковими для виконання членами КСУ, які є на обліку в Осередку.

4.6. У період між Конференцією (Зборами), засіданнями Правління Осередку, його поточною діяльністю керує Голова Правління.

Голова  Правління обирається та відкликається  Конференцією (Зборами) більшістю половини голосів присутніх на ній членів (делегатів).

Голова  Правління.

4.6.1. Голова Правління Осередку:

- без  доручення представляє Осередок  у зовнішніх стосунках;

- має  право підпису документів та  вчинення дій від імені Осередку;

- має  право робити заяви, звернення,  публічні виступи тощо від  імені Осередку;

- має  право підпису фінансових документів;

- скликає  засідання Правління, організує  їх підготовку та головує на  них;

- затверджує  структуру та штатний розклад  Осередку;

- на  кожному засіданні Правління  Осередку КСУ інформує про  роботу Осередку;

- має  право здійснювати поточний контроль фінансових та матеріальних коштів Осередку;

- розробляє  заходи, спрямовані на виконання  рішень з'їзду, Президентської Ради  КСУ, Президії КСУ та Конференції  (Зборів), Правління Осередку;

- має  право надавати право представництва  окремим особам при підписанні  процесуальних документів та  здійсненні судового захисту  інтересів Осередку.

4.6.2. У разі відсутності Голови Правління Осередку КСУ його обов'язки виконує заступник голови Правління Осередку.

4.7. Штатний апарат Осередку КСУ здійснює свою діяльність відповідно до Положення про штатний апарат Осередку КСУ, затвердженого Головою Правління Осередку.

4.8. В Осередку можуть створюватись та діяти постійні комісії, що діють на підставі Положення про них, затверджених Конференцією (Зборами) Осередку КСУ.

4.9. Ревізійна комісія Осередку (далі РКО) є органом, який контролює і перевіряє статутну та фінансову діяльність Осередку, здійснює контроль за дотриманням етики в Осередку.

Ревізійна комісія Осередку.

Голова  та члени РКО обираються Конференцією (Зборами) Осередку. Заступник Голови РКО обирається на засіданні РКО  терміном на 5 (п'ять) років.

4.9.1.Член РКО не може входити до складу керівних та виконавчих органів Осередку чи бути працівником його виконавчого органу.

4.9.2. Голова РКО має право брати участь у засіданнях Правління Осередку.

4.9.3. Діяльність РКО Осередку КСУ регламентується Положенням про контрольні органи КСУ, затвердженим Президентською Радою КСУ.  

  

Розділ V. 

Умови і  порядок прийому в члени КСУ, вибуття з неї. Права та обов'язки членів КСУ 

5.1. КСУ  має індивідуальне, колективне  та почесне членство. Членство  в КСУ є фіксованим.

Індивідуальним  членом КСУ може бути будь-який громадян України віком від 18 років, який визнає та виконує статут КСУ, своєю діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню завдань КСУ, сплачує членські внески.

5.2. На обліку в Осередку перебувають індивідуальні члени КСУ.

5.3. Вступ  до КСУ індивідуальних членів здійснюється на підставі особистої заяви. Заява подається до керівних органів Осередку. Рішення про прийом у члени приймаються простою більшістю голосів членів керівного органу Осередка.

Керівник  Осередку інформує в кінці поточного року Головне Управління КСУ про громадян, які вступили до членів КСУ та стали на облік в Осередку у поточному році.

5.4. Члени КСУ сплачують членські внески. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків регламентується Положенням про членські внески, затвердженим Президією КСУ.

5.5. Індивідуальне членство у КСУ припиняється за власним бажанням шляхом подання письмової заяви до керівного органу Осередку.

5.6. Член КСУ може бути виключений із членів КСУ у примусовому порядку за:

- грубе  порушення положень статуту КСУ або статуту МКФ;

- завдання  своєю діяльністю суттєвої шкоди КСУ (матеріальної чи моральної);

- невиконання  рішень керівних органів КСУ  або Осередку, виданих у межах  наданої компетенції;

- жорстоке  поводження із собаками;

- несплату  членських внесків протягом року;

- порушення  кінологічної етики та загальновизнаних етичних норм.

5.7. Припинення членства у КСУ (за власним бажанням чи в примусовому порядку) тягне за собою одночасне виключення відповідної особи зі складу органів КСУ, куди її було обрано чи призначено.

5.8. Рішення про примусове виключення із членів КСУ може бути оскаржено до Президії КСУ після попереднього розгляду Конфліктно-правовою комісією;.

5.9. Виключеним членам КСУ членські внески не повертаються.

5.10. Примусово виключений член КСУ може повторно вступити до членів КСУ не раніше, ніж через 6 місяців за умови усунення порушень та гарантування їх недопущення в подальшому.

5.11. Член КСУ має право:

- здійснювати  діяльність з метою реалізації  статутних завдань КСУ;

- обирати  та бути обраним до керівних  та контрольних статутних органів,  постійних комісій КСУ та Осередку;

- брати  участь у конференціях та зборах  осередків КСУ, З'їзді КСУ;

- вносити  на розгляд керівних органів  будь-які питання, пов'язані з  діяльністю КСУ та Осередку,  вживати заходів до їх вирішення;

- отримувати  інформацію із питань діяльності КСУ;

- подавати  пропозиції, заяви, апеляції до  будь-якого органу Осередку та КСУ;

- при  незгоді з рішеннями будь-якого  органу або посадової особи  КСУ - оскаржувати це рішення  до відповідних керівних органів  КСУ, Конфліктної комісії КСУ;

- брати  участь у засіданнях керівних  органів осередків КСУ та КСУ  при розгляді питань, які їх  стосуються;

- з власної  ініціативи припинити членство  у КСУ.

5.12. Член КСУ зобов'язаний:

- дотримуватись  Статуту Осередку, Статуту КСУ та положень статуту МКФ;

- сприяти поширенню мети та завдань КСУ;

- брати  активну участь у здійсненні  статутних завдань та заходів  КСУ;

- дотримуватись  норм моралі та етики;

- бути  відповідальним за якість поголів'я  собак, що використовуються ним  в племінному розведенні;

- сплачувати членські внески;

- виконувати  свої обов'язки з гідністю і  відповідальністю за чистоту  генофонду собак України. 

   

Розділ VІ. 

Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна Осередку, порядок звітності, контролю 

6.1. Осередок  є неприбутковою організацією.

6.2. У  власності Осередку можуть бути  кошти та інше майно, необхідне  для здійснення та виконання  його статутних завдань.

Осередок  набуває право власності на кошти  та інше майно, передане йому засновниками, членами КСУ, які є на обліку в Осередку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувань громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи інших, не заборонених законом, шляхів.

6.3. Осередок  також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності утворених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

6.4. Осередок  самостійно володіє, користується  та розпоряджається власним рухомим  та нерухомим майном, коштами, обладнанням, спорудами, транспортними засобами та іншим майном, набуття якого не забороняється законодавством України.

6.5. Осередок, як юридична особа, самостійно володіє, користується та розпоряджається власним рухомим та нерухомим майном, яке було придбане за власні кошти.

Осередок може приймати в оперативне управління майно КСУ. Таке майно є власністю КСУ.

6.6. Право  власності Осередку реалізує  Конференція (Збори). Окремі функції  щодо господарського управління  майном може бути покладено Конференцією (Зборами) Осередку на Правління Осередку.

6.7. Кошти  Осередку формуються за рахунок:

- вступних, членських, цільових, та благодійних  внесків членів КСУ, які стають  на облік до Осередку;

- благодійних  внесків громадян України та  іноземних громадян, добровільних внесків організацій на культурні та спортивні заходи з собаками, що забезпечують виконання основних статутних завдань по племінному розведенню;

- надходжень  від діяльності підприємств, госпрозрахункових  організацій, створених Осередком.

6.8. Кошти  та майно Осередку спрямовуються  на виконання статутних завдань  (на проведення племінної, організаційної, пропагандистської роботи, утримання  штатного апарату та іншу діяльність, що передбачена Статутом Осередку.

6.9. Осередок  та створені ним госпрозрахункові установи та організації в установленому законодавством порядку ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність. Осередок у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої фінансові надходження та витрати.

6.10. З  метою виконання статутних завдань  і цілей Осередок може здійснювати  необхідну господарську діяльність  шляхом створення госпрозрахункових  установ і організацій із статусом  юридичної особи, заснування підприємств  у порядку, встановленому законом.

6.11. Державний  контроль за діяльністю Осередку  здійснюється державними органами  у порядку, передбаченому законодавством  України.

Органи, що здійснюють легалізацію об'єднань громадян, здійснюють контроль за додержанням  ними положень статуту.

Громадський контроль за діяльністю Осередку здійснює Ревізійна комісія КСУ та РКО.

6.12. Осередок повинен регулярно обнародувати свої дані про джерела фінансування та витрати. 

  

Розділ VІІ. 

Порядок внесення змін до статуту Осередку 

7.1. Право  внесення пропозицій щодо змін до статуту Осередку належить кожному члену КСУ, який перебуває на обліку в Осередку.

Процедурний порядок внесення до розгляду таких  пропозицій регламентується Положенням про внесення змін до статуту Осередку, що затверджується Правлінням Осередку.

7.2. Зміни  до статуту Осередку  приймаються  рішенням Конференції (Зборів) Осередку, якщо за таке рішення  проголосувало  не менше 2/3 (двох третин) від  кількості, зареєстрованих на  Конференції (Зборах) членів (делегатів)  КСУ, які перебувають на  обліку  в Осередку.

7.3. Зміни,  внесені до статуту Осередку, підлягають обов'язковій реєстрації в установленому законодавством порядку. 

   

Розділ VІІІ. 

Порядок припинення діяльності Осередку і вирішення майнових питань, пов'язаних з його діяльністю 

8.1. Осередок  може припинити свою діяльність шляхом реорганізації (поділу, злиття, приєднання) чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) за рішенням Конференції (Зборів) Осередку.

Осередок  може бути ліквідований за рішенням суду.

8.2. Рішення  про реорганізацію (поділ, злиття, приєднання) чи саморозпуск Осередку приймається Конференцією (Зборами), якщо за нього проголосувало більше 3/4 (трьох чвертей) присутніх на ньому членів (делегатів) КСУ, які перебувають на обліку в Осередку.

Після реорганізації ((поділу, злиття, приєднання) Осередку, майно та кошти передаються правонаступнику.

Після прийняття рішення Конференцією (Зборами) Осередку про саморозпуск  Конференція (Збори) створює ліквідаційну комісію.

8.3. Припинення  діяльності Осередку  передбачає  перехід членів КСУ, які перебували у нього на обліку, до іншого Осередку або вони беруться на облік Головним Управлінням КСУ.

8.4. У  випадку припинення діяльності  Осередку шляхом саморозпуску  всі питання щодо використання  майна та коштів Осередку  вирішується  Ліквідаційною комісією, створеною на Конференції (Зборах) Осередку простою більшістю голосів членів (делегатів), присутніх на Конференції (Зборах) Осередку, які перебували на обліку в Осередку.

Ліквідаційна  комісія після задоволення усіх законних вимог кредиторів вирішує  питання про кошти та майно Осередку, які не можуть при цьому перерозподілятись між членами КСУ, що перебувають на обліку в Осередку, а передаються КСУ.

У випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду кошти та майно  Осередку спрямовуються в доход держави.

Якщо  рішення про ліквідацію Осередку прийняте в судовому порядку, всі  майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з його ліквідацією, вирішуються  відповідно до рішення суду.

 

  В начало    Форум    Официоз    Выставки    Чемпионы    Питомники и Заводы    Документы    Щенки    Доска Объявлений    Каталог Статей    Ссылки  

Днепропетровск 2011-2012